( سازمان بهزیستی)

سازمان بهزیستی از مهمترین نهادهای حمایتی دولتی است که از طریق بودجه عمومی به افراد معلول و محروم جامعه کمک می‌نماید که در تاریخ 24/4/1359 از ادغام 16 سازمان، نهاد، موسسه و انجمن تشکیل شد.
از جمله ماموریت های این سازمان، حمایت و توانبخشی نابینایان، ناشنوایان و سایر معلولان جسمی ، کمک به کودکان خیابانی و بدسرپرست، کمک به زنان آسیب دیده و سالمندان است.
( سازمان بهزیستی)
behzisti@omidetejarat.com
2166702001