( موسسه افق بخش سوم ارزو)

"مانیز" پروژه کارافرینی اجتماعی است که توسط موسسه غیر تجاری "افق بخش سوم آرزو" راه اندازی شده است. هدف این پروژه، تولید محصولات اجتماعی جایگزین پلاستیک و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، معلولین و بهبودیافتگان اعتیاد است.

( موسسه افق بخش سوم ارزو)
ofoghbakhsh@omidetejarat.com
212242829