( انجمن نابینایان ایران )


انجمن نابینایان ایران موسسه ای است که با همت تنی چند از نیک اندیشان و نیز علاقه مندان به امور نابینایان در آذر ماه ۷۲ تاسیس گردیده است. دست اندر کاران این موسسه مردمی ،از بینا و نابینا تمام کوشش های خود را به کار بسته اند تا بتوانند جامعه را با حقوق حقه و طبیعی افراد نابینا و کم بینا آشنا ساخته و جهت احقاق آن تا حد توان ، نیرو های متعهد جامعه را به یاری بطلبند.
از جمله اهداف این انجمن، آگاه سازی جامعه از توانمندی ها و نیاز های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی افراد نابینا و کم بینا و برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه های مناسب به منظور احیای حقوق شهروندی و نیاز های تامین اجتماعی جهت ایجاد فرصت های برابر
( انجمن نابینایان ایران )
nabina@omidetejarat.com