( موسسه خیریه بچه های آسمان)


موسسه خیریه توانبخشی و نگهداری معلولین بچه های آسمان از سال 1378 به صورت سازمانی غیر انتفاعی، غیر دولتی و مردم نهاد در بستر آسیب های اجتماعی در دو حوزه توانبخشی نگهداری شبانه روزی و خدمات حمایتی فعالیت خود را آغاز نموده است.

این موسسه در حوزه ارائه خدمات توانبخشی و حمایتی به زنان سرپرست خانوار با اولویت دارای مددجوی معلول در سطح کشور به ویژه استان های تهران، البرز و خراسان رضوی به بیش از هزار خانواده خدمات توانبخشی و حمایتی ارائه نموده است.

 

( موسسه خیریه بچه های آسمان)
info@bachehayeaseman.org
021-43613