موسسه خیریه کهریزک

انتخاب

مورد وضعیت
نوع روزه
تعداد روز
مرجع تقلید
مبلغ کفاره
نهاد
مبلغ کل کفاره