موسسه خیریه کهریزک

انتخاب

مورد وضعیت
قوت غالب
سیادت
پرداخت به سید
مبلغ فطریه هر نفر
تعداد نفرات
نهاد
مبلغ کل فطریه