طرح خرید چرخ خیاطی برای زنان سرپرست خانوار
سرمایه تامین شده : 0 ریال
سرمایه موردنیاز : 50,000,000 ریال
هزینه اجرای طرح : 50,000,000 ریال
تاریخ شروع طرح : 1398/12/11
تعداد حامیان : 0 نفر
0 روز تا پایان همکاری
خلاصه : برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد در نظر دارد برای ترویج فعالیت های معیشتی و اشتغال زایی بین زنان سرپرست خانوار پناهنده برای آنها چرخ خیاطی تهیه نماید. شما نیز می توانید با اهداء 2 میلیون و 500 هزار تومان در تهیه 2 چرخ خیاطی برای زنانی که آموزش دیده اند اما ابزار لازم برای شروع کار را ندارند مشارکت نمایید.
مبلغ را انتخاب کنید
جزییات طرح : برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد در نظر دارد برای ترویج فعالیت های معیشتی و اشتغال زایی بین زنان سرپرست خانوار پناهنده برای آنها چرخ خیاطی تهیه نماید. شما نیز می توانید با اهداء ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در تهیه ۲ چرخ خیاطی برای زنانی که آموزش دیده اند اما ابزار لازم برای شروع کار را ندارند مشارکت نمایید.
جزییات طرح: برنامه جهانى غذا بزرگترین آژانس بشردوستانه دنیا در مبارزه با گرسنگى است که با ارائه کمک هاى غذایى و همکارى با جوامع درهنگام بحران به بازسازى وضعیت معیشت آسیب دیدگان مى پردازد.در حال حاضر، ایران ششمین کشور میزبان بیشترین جمعیت پناهندهدر جهان است. طى سى سال گذشته، برنامه جهانى غذا از طریق تامینسبد غذایى متشکل از برنج، شکر، حبوبات، روغن گیاهى و آرد گندمهمراه با دولت جمهورى اسلامى ایران به تامین نیازهاى غذایى۳۱،۰۰۰ نفر از آسیب پذیرترین پناهندگان پرداخته است.
برنامه جهانی غذا در راستای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار پناهنده به ترویج فعالیت های معیشتی میان آنان پرداخته است. در این راستا این سازمان اقدام به تاسیس، تجهیز و راه اندازی کارگاه های خیاطی و گلخانه در چند استان کرده است. در این طرح حدود ۴،۳۰۰ پناهنده به طور مستمر فعالیت خواهند داشت.