رمپ جمع شوند ه
سرمایه تامین شده : 0 ریال
سرمایه موردنیاز : 86,400,000 ریال
هزینه اجرای طرح : 86,400,000 ریال
تاریخ شروع طرح : 1398/12/11
تعداد حامیان : 0 نفر
0 روز تا پایان همکاری
خلاصه : موضوع حضور مؤثر افراد دارای معلولیت در سطح جامعه الزامات و تجهیزات خاص حما و نقل را نیاز دارد که باید رفته رفته تهیه و تکمیل شود.
مبلغ را انتخاب کنید
جزییات طرح :

موضوع حضور مؤثر افراد دارای معلولیت در سطح جامعه الزامات و تجهیزات خاص حما و نقل را نیاز دارد که باید رفته رفته تهیه و تکمیل شود. رمپ قابل حمل در سطوح غیر همسطح برای سوار و پیاده شدن از خودرو، عبور از پله، استفاده از صندلی و تختخواب، حضور در ارتفاع و استیج کاربرد زیادی دارد و کمک خوبی به توانمندسازی کارآموزان دارای معلولیت مجتمع رعد می&#۸۲۰۴;کند.