با انتخاب خود

شما هم می توانید امید بخش یک طرح بزرگ باشید

 

 

داستان های امید
رها ، رها ، رهاتر
پایش را بیشتر روی پدال گاز فشارداد به فاصله هر پنج دقیقه تلفن همراهش زنگ می خورد .. آخرین بار با عجله گوشی را برداشت و گفت :
داستان یک نهال
نهال دانش آموز 16 ساله افغان است که به همراه پدر و مادر و برادر چند ماهه اش ، بعد از حمله تروریستی طالبان در سال 2006 به هرات ، به عنوان پناهجو به ایران آمد .
ابتدا قبلی 1 بعدی انتها